Privacy-verklaring

TCVP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TCVP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening gegevens-bescherming.)
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als TCVP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door TCVP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden
 • communicatie over clubactiviteiten en/of uitnodigingen
 • communicatie naar NTFU i.v.m. lidmaatschap en verzekering
 • communicatie naar sponsoren i.v.m. mogelijkheid tot persoonlijke aanbieding
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht i.v.m. contributie
 • het toezenden van het clubblad
 • vermelding in website, social media (zoals Facebook) en/of clubblad

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Het overeengekomen lidmaatschap via aanmelding bij TCVP.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TCVP de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam; tussenvoegsel; achternaam
 • telefoonnummer
 • adres; postcode; woonplaats
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • soort lid (gezin en/of meervoudig)
 • foto’s en/of video-opnames tijdens TCVP-activiteiten


Je persoonsgegevens worden door TCVP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst
 • daarna alleen in de oud-leden administratie voor maximaal 7 jaar.